Fernsehbeitrag über Holz – sehenswert

https://www.youtube.com/watch?v=Nt7ryuNMReU